PERFECTION OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE SPECIAL MEDICAL SEPARATION OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Authors Kucherenko A.S.
kucherenko_anton@ukr.net
National Technical University of Ukraine «KhPI»
Frunze str., 21, 61002, Kharkiv, Ukraine

Abstract The state of health of modern youth is considered. The use of modern technologies is offered in perfection of process of physical education. Directions organization of an educate process are rotined on physical education in the special medical separation. The electronic base of these students of the special medical separation and project of web-site of separation is presented. Resulted recommendation on organization of independent employments of students. Methods and facilities of physical recreation are offered.
Key words student; health; organization; special; medical; group; database;
References Borodin Iu.A. Suchasni problemi fizichnoi kul"turi u formuvanni zdorovia nacii Borodin Iu.A., Dobrovol"s"kij V.B., Mal"cev O.O., Sukhorada G.I. Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej: Sb. nauchn.tr. - Khar"kov: KhGADI (KhKhPI), 2002. - vol.6. p. 43-56.

Drachuk A.I. Dinamika stanu zdorovia studentiv gumanitarnikh vishchikh zakladakh osviti A.I. Drachuk Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: zb. nauk. pr. - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), 2002. - vol.22. p. 23-28.

Ierina A. M. Metodologiia naukovikh doslidzhen": Navch. posibnik. Ierina A. M., Zakhozhaj V. B., Ierin D. L. - K.: Centr navchal"noi literaturi, 2004. - 212 p.

Kustovs"ka O. V. Metodologiia sistemnogo pidkhodu ta naukovikh doslidzhen": Kurs lekcij. O. V. Kustovs"ka. - Ternopil": Ekonomichna dumka, 2005. - 124 p.

Andreev A.A. Pedagogika vysshej shkoly . Novyj kurs. A.A. Andreev. - M.: Moskovskij mezhdunarodnyj institut ekonometriki, informatiki, finansov i prava, 2002. - 264 p.

Bordovskaia N.V. Pedagogika. Uchebnik dlia vuzov. N.V. Bordovskaia, A.A. Rean. - SPb: Izdatel"stvo Piter, 2000. - 304 p.

Kovalenko T.G. Osnovy zdorovogo obraza zhizni i regulirovanie rabotosposobnosti studentov: uchebnoe posobie. Kovalenko T. G., Smelovskaia E. L., Agafonova L. V. - Volgograd: Izdatel"stvo VolGU, 2002. - 92 p.

Lednev V.S. Nauchnoe obrazovanie: razvitie sposobnostej k nauchnomu tvorchestvu. Izdanie vtoroe, ispravlennoe. V.S. Lednev. - M.: MGAU, 2002. - 120 p.

Obrazcov P.I. Didaktika vysshej voennoj shkoly: Uchebnoe posobie. P. I. Obrazcov, V. M. Kosukhin. - Orel: Akademiia Specsviazi Rossii, 2004 . - 317 p.

Podlasyj I.P. Pedagogika. Novyj kurs: Uchebnik dlia stud. ped. Vuzov: V 2 kn. I. P. Podlasyj. - M.: Gumanit. izd. Centr VLADOS, 1999. - Kn. 2: Process vospitaniia. - 256 p.

Surmin Iu.P. Teoriia sistem i sistemnyj analiz: Ucheb . posobie. Iu.P. Surmin. - K.: MAUP , 2003. - 368 s .

Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia, T. 1, T. 2 : uchebnik pod red. T. Iu. Krucevich. - Kiev: Olimpijskaia literatura, 2003. - 400 p.

Teoriia i metodika fizicheskoj kul"tury. Uchebnik pod.red. Iu.M. Kuramshina. - M.: Sovetskij sport, 2002. - 463 p.

Pro stan fizichnogo vikhovannia ta sportu u vishchikh navchal"nikh zakladakh Ukraini u vidpovidnosti do isnuiuchoi normativno-pravovoi bazi S.I. Operajlo. - http:www.uazakon.comdocumentfpart75idx75523.htm.

Dopovid" na Radu rektoriv Pro organizaciiu fizichnogo vikhovannia i masovogo sportu u vishchikh navchal"nikh zakladakh. http:www-rada.univer.kharkov.uafiles20.02.08pavlenko.doc.

First page 53
Last page 56
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents