THEORETICAL AND EXPERIMENTAL DETERMINATION OF BIOMECHANICS DESCRIPTIONS AT RUN

Authors Iermakov S.S.
sportart@gmail.com
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Adashevskiy V.M.
adashevsky@ukr.net
National Technical University of Ukraine "KhPI"
Frunze str., 21, 61002, Kharkiv, Ukraine

Sivolap O.A.
adashevsky@ukr.net
National Technical University of Ukraine "KhPI"
Frunze str., 21, 61002, Kharkiv, Ukraine

Abstract Kinematics and dynamic descriptions at run of sportsmen are certain. Made recommendation for adjustment of motions and improvement of technique of motions. A videosurvey at run is conducted on short and middle distances. Dynamic descriptions are considered: force of friction, force of pushing away, reaction of support on a direct area and turn. It is set that maximal values of force of friction on a direct area were 90 N, normal reaction of support - 595 N. Maximal values of force of friction on a turn were 95 N, normal reaction of support - 610 N. Maximal a value of force of pushing away on a direct area was 600 N, on a turn - 619 N.
Key words biomechanics; at run; model; dynamic; kinematics;
References Aleksander R. Biomekhanika: Per. s angl. R. Aleksander.- M.: Mir, 1970. - 339 p.

Glazer R. Ocherk osnov biomekhaniki Per. s nem. R. Glazer.- M.: Mir, 1988. - 128 p.

Zhilkin A. I. Legkaia atletika: Ucheb. posobie dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij A.I.Zhilkin, V.S.Kuz"min, E.V.Sidorchuk. - M.:Izdatel"skij centr Akademiia, 2003. - 160 p.

Laputin A.N. Biomekhanika fizicheskikh uprazhnenij. Laboratornye zaniatiia. A.N. Laputin. - K.: Vishcha shkola, 1976. - 88 p.

Metrologiia u sporti: Navchal"no-metodichnij posibnik dlia studentiv special"nostej fizichnogo vikhovannia ta sportu V.M.Adashevskij. - Kharkiv: NTU KhPI, 2010.- 76 p.

Prakticheskaia biomekhanika Pod red A. N. Laputina. - K.: Naukovij svit, 2000. - 298 p.

Polianskij A.V. Beg i pryzhki po pokrytiiam, imeiushchim razlichnye fizicheskie svojstva, v podgotovke begunov na srednie distancii: ucheb. posobie dlia stud. i prepod. fak. fizich. vospit. ped. institutov A.V. Polianskij. Slaviansk-na-Kubani: Izd-vo SGPI, 2003. - 164 p.

Teoreticheskie osnovy mekhaniki biosistem: . V.M.Adashevskij.- Khar"kov: NTU KhPI, 2001.- 258 p.

First page 26
Last page 29
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents