FEATURES OF THE USE OF COMPETENCE APPROACH IN HEALTH OF FORMING TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

Authors Kamaev O.I.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Kamaeva O.K.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Abstract The method of increase efficiency of health of forming technologies is grounded in physical education of students. Description of basic types of jurisdiction is given. Most attention is spared to "ability to study separate". The structure of educational activity is exposed. Directions of forming interests on physical culture of students is shown. The positive role of increase of competence is experimentally confirmed in the field of physical education on the state of health and motive possibilities of students.
Key words jurisdiction; competence approach; physical education; ability to study; educational activity; physical preparedness;
References Vedmedenko B.F. Teoretichni osnovi i praktika vikhovannia molodi zasobami fizichnoi kul"turi. B.F. Vedmedenko. - K.: 1993. - 151 p.

Ivan"ko O.A. Bolons"kij proces i problemi modernizacii uchbovogo procesu u vishchikh navchal"nikh zakladakh Ukraini O.A. Ivan"ko Pedagogika, psikhologiia ta mediko - biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: zb.nauk.prac" (za red.. prof.. S.S. Iermakova) - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI). - 2006. - vol.7. p. 40 - 43.

Karpov I.B. Fizichna kul"tura. Formuvannia zdorovogo sposobu zhittia I.B. Karpov, V.L. Korchins"kij, A.V. Zotov. - K.: KNEU, 2005. - 104 p.

Leont"ev A.N. Deiatel"nost". Soznanie. Lichnost" A.N. Leont"ev. - M.: Politizdat, 1977. - 304 p.

Moroz N.V. Obgruntuvannia modeli ta pedagogichnikh umov formuvannia sociokul"turnoi kompetencii kursantiv vishchikh navchal"nikh zakladiv N.V. Moroz Pedagogika, psikhologiia ta mediko - biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: zb.nauk.prac" (za red. prof. S.S. Iermakova) - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI). - 2007. - vol.2. p. 76 - 80.

Uzhakina O. Rozvitok kliuchovikh kompetentnostej uchniv na urokakh OBZh ta osnov zdorovia O. Uzhakina Zdorovia ta fizichna kul"tura. - 2008. - vol.28 (124). p. 11-18.

Shiian B.M. Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia shkoliariv B.M. Shiian. - Ternopil": Navch. kniga Bogdan, 2001. - Ch.2. - 248 p.

First page 37
Last page 39
Volume 4
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents