INDIVIDUALIZATION OF FIRE PREPARATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF MІА OF UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT FEATURES OF THEIR MOTILITY

Authors Zhuravel A.V.
bokhonchyk@mail.ru
Kiev National university of internal affairs
Kiev, Ukraine

Abstract Fire preparation is component part of professional preparation of future officers of police. In the article is open up the modern state of educational discipline "fire preparation" in higher educational establishments of MIA of Ukraine, issues of the day of teaching method. Author specifies the concrete ways of perfection of the system preparations of limbs of the law, main from which, on the view of author, there is the use in the educational process of modern sporting technologies and his maximal approaching to the real terms of professional practical activity. Concrete recommendations are specified to the change of existent methods, possibility that to introduction of them in an educational process.
Key words fire preparation; individualization; level of reliability;
References Anufriiev M.I. Sluzhbova pidgotovka pracivnikiv organiv vnutrishnikh sprav: Navch.-metod. posib. M.I. Anufriiev. - K.: RVV MVS Ukraini, 2003., -440 p.

Budag"ianc G.N. Ognevaia podgotovka. Puti povysheniia professional"nogo masterstva: Uchebnoe posobie G.N. Budag"ianc, I.P. Zakorko. - Lugansk: RIO LAVD, 2005., -460 p.

Budag"ianc G.N. Ognevaia podgotovka. Uchebnoe posobie. G.N. Budag"ianc, I.P. Zakorko. - Lugansk: RIO LAVD, 2002., -340 p.

Glushchenko V.F. Obuchenie skorostnoj strel"be iz pistoleta Makarova: Metodicheskie rekomendacii. V.F. Glushchenko, A.A. Kolokolov. - K., 1994., -80 p.

Zakorko I.P. Navchannia vluchnosti stril"bi z pistoleta kursantiv vishchikh navchal"nikh zakladiv MVS Ukraini. Metodichni rekomendacii do provedennia praktichnikh zaniat". I.P. Zakorko, R.O. Kalinichenko, G.M. Budag"ianc. - K.: RVV KIVS, 2001., -50 p.

Korkh A.Ia. Strelkovyj sport i metodika prepodavaniia: Ucheb. dlia stud. ped. fak. in-tov fiz. kul"t. A.Ia. Korkh. - M.: FiS, 1986., -220 p.

Laputin A.N. Formirovanie massy i dinamika gravitacionnykh vzaimodejstvij tela cheloveka v ontogeneze. A.N. Laputin, V.A. Kashuba. - K.: Znannia, 1999. - 202 p.

Nastavleniia po strelkovomu delu. - M.: Voenizdat, 1985. - 200 p.

Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. V.N. Platonov. - K.: Olimpijskaia literatura, 2004., -808 p.

Khvastunov A.A. Obuchenie strel"be iz oruzhiia v ekstremal"nykh usloviiakh: Ucheb.-metod. posob. A.A. Khvastunov. - M.: UMC pri GUK MVD RF, 1995., -120 p.

Khokhlov M.S. Tekhnika strel"by iz pistoleta: Posob. dlia riad. i nach. sost. OVD. M.S. Khokhlov. - M.: MVD RF, 1994., -160 p.

Nakaz MVS Ukraini vid 25.11.2003 roku vol.1444 Pro zatverdzhennia Kursu stril"b ta Instrukcii iz zakhodiv bezpeki pri povodzhenni z tabel"noiu vognepal"noiu zbroieiu dlia riadovogo ta nachal"nic"kogo skladu organiv vnutrishnikh sprav Ukraini -s.100-120

First page 42
Last page 45
Volume 1
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents