THE JUMPING ACTION'S INDICES OF FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS AND THEIR RELATION AT SOME SOMATIC CHARACTERISTICS

Authors Stech M.
smulsky60@hotmail.com
Academy of physical education and sport
Gdans'k, Poland

Abstract In the paper the results of correlation analysis between of most significance jumping action's indices of high performance polish female volleyball players and their some somatic characteristics (stature, weight and body composition indices: BMI, FATkg, FAT%, FFMkg, FFM%, TBWkg and TBW%) are presented. It has been found close correlation between of height of attack jump and stature (r=0,98), weight (r=0,76), FFMkg (r=0,88) and TBWkg (r=0,88). But correlation of height of attack jump with FFM% and TBW% was nonessential. Statistical essential correlation between basic indices of plyometric factor and FAT%, FFM% and TBW% indices (accordingly r = -0,65; 0,65 and 0,66) has been found. The results of the study may be taking into consideration in order to elaboration of effective jumping methods for volleyball players.
Key words female volleyball players; jumping; somatic characteristics; correlation;
References Zhelezniak Iu.D. Volejbol. Uchebnik dlia institutov fizicheskoj kul"tury. Iu.D. Zhelezniak, A.V. Ivojlov. - Moskva, FiS, 1991.

Klocek T. Weryfikacja kryteriuw naboru i selekcji do piiki siatkowej kobiet (praca doktorska): http:nauka.opi.org.plraportyopisysynaba75000sn75794.htm

Klocek T., Szczepanik M., Poziom sportowy miodych siatkarek a budowa ciaia i zdolnoci motoryczne., Sport Wyczynowy, vol. 5-6, 1995. p. 6.

Kovalevs"ka O.L. Vpliv morfo-funkcional"nikh osoblivostej organizmu volejbolistiv na efektivnist" vikonannia tekhnichnikh prijomiv. O.L. Kovalevs"ka Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu zb.nauk.prac" za redakciieiu prof. Iermakova S.S. - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), vol. 7, 2007. p. 67-70.

Malousarisa G., Bergelesa N., Barzoukaa K., Bayiosa I., Nassisb G., Koskoloub M. Somatotype, size and body composition of competitive female volleyball players. Journal of Science and Medicine in Sport. - Vol.11 (3), 2008. - R. 337-344.

Popichev M.I. Otbor iunykh volejbolistov s uchetom antropometricheskikh pokazatelej. M.I. Popichev, T.M. Chizhenok. Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu zb.nauk.prac" za redakciieiu prof. Iermakova S.S. - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), vol. 6, 2007. p. 228-229.

Stamm R., Stamm M., Koskel S., Kaorma H. Testing of Estonian young female volleyball players physical abilities considering their body constitution.- 8th Annual Congress European College of Sport Science, July 9-12, 2003. Book of Abstracts. (E.Maller, H. Schwamader, G. Zallinger, V. Fastenbauer, editors). Institute of Sport Science, University of Salzburg, Austria, 2003. - P. 238.

Stech M., Smulsky V. The Estimation Criteria of Jump Actions of High Performance Female Volleyball Players. - Research Yearbook. Studies in Physical Education and Sport- Vol.13, vol. 1, 2007. - P. 82-86.

Stekh M. O vzaimosviazi somaticheskikh kharakteristik volejbolistok raznogo urovnia podgotovlennosti s rejtingovoj ocenkoj urovnia ikh sportivnogo masterstva. M. Stekh, V. Smul"skij. - Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej: sb.nauchn. trudov pod red. prof. Ermakova S.S. - Khar"kov: KhGADI (KhKhPI), vol. 6, 2008. p. 105-110.

First page 102
Last page 105
Volume 1
Year 2010
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents