THE CREATIVE COLLABORATION OF DEPARTMENTS OF - BASIS OF MUTUAL RELATIONS OF GENDER

Authors Zaycev V.P.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Manucharyan S.V.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Kramskoy S.I.
infiz@kharkov.ukrtel.net
Kharkov State Academy of Physical Culture
Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61022, Ukraine

Abstract In the article the issues of the day of gender mutual relations are expounded taking into account literary sources. Concepts are considered about gender approach at the creative collaboration of teachers of department with other scientists and teachers of institutes of higher of Ukraine and Russia on the example of department of medical biological direction. Functional description of this structural subdivision is thus given and methodical directions of foreign students are examined to the educational and scientifically-methodical process.
Key words department; experience; creative collaboration; foreign students;
References Bibliograficheskij apparat dissertacii Sostav. V.N. Markova, O.V. -Vasil"eva. - Belgorod: Izd-vo BGTU, 2006. - 59 p.

Ermakov S.S. Osnovy sozdaniia informacionnoj sistemy obespecheniia nauchnykh issledovanij v kontekste edinogo obrazovatel"nogo prostranstva S.S. Ermakov Nauka v Olimpijskom sporte. - 2005. - vol.2. p. 117-127.

Zhelezniak Iu.D. Osnovy nauchno-metodicheskoj deiatel"nosti v fizicheskoj kul"ture i sporte: uchebn. posobie Iu.D. Zhelezniak, P.K. Petrov - M.: Izd. centr Akademiia, 2002. - 264 p.

Zajcev V.P. Studencheskoe naukovedenie: uchebno-metod. posobie V.P. Zajcev, E.T. Bogatykh, N.A. Olejnik. - Khar"kov - Belgorod: KhGIFK, BBMK, 1996. - 92 p.

Zajcev V.P. Teoriia i praktika v algoritme nauchnykh issledovanij po fizicheskoj kul"ture i sportu: monografiia V.P. Zajcev, S.I. Kramskoj. - Belgorod: Izd-vo BGTU, 2008. - 202 p.

Zajcev V.P. Zdorov"eformiruiushchie tekhnologii v kontekste gendernogo podkhoda: kollekt. monografiia V.P. Zajcev, N.A. Olejnik, S.I. Kramskoj i dr. - Khar"kov: KhGAFK, 2009. - 226 p.

Kolesnikova N.I. Ot konspekta k dissertacii: ucheb. posobie N.I. Kolesnikova. - M.: Flinta, Nauka, 2002. - 288 p.

Ludchenko A.A. Osnovy nauchnykh issledovanij: ucheb. posobie A.A. Ludchenko, Ia.A. Ludchenko, T.A. Primak. - K.: O-vo Znanie KOO, 2001. - 113 p.

Markova V.N. Upravlenie bibliotekoj v usloviiakh informatizacii vuza: Avtoref. diss. uchen, stepeni kand. soc. nauk. - Belgorod: BGTU, 2004.-19 p.

Olejnik N.A. Fizicheskaia kul"tura v algoritme zdorov"eformiruiushchikh tekhnologij (Teoreticheskie i pedagogicheskie vzgliady): kollek. monografiia N.A. Olejnik, T.V. Bondarenko, V.P. Zajcev, S.I. Kramskoj. - Khar"kov: KhGAFK, 2008. - 180 p.

Peshkova O.V. Vstup do special"nosti (fizichna reabilitaciia): navch. posibnik O.V. Peshkova. - Kharkiv: KhDAFK, 2007. - 147 p.

Porada A.M. Osnovi fizichnoi reabilitacii: navch. posobnik A.M. Porada, O.V. Solodovnik, N.S. Prokopchuk. - K.: Medicina, 2008. - 248 p.

First page 15
Last page 18
Volume 2
Year 2009
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents