STRUCTURE OF COMPLEX PREPAREDNESS OF SKILLED BASKETBALL-PLAYERS

Authors Zaschuk S.G.
zhaks_k@mail.ru
Kharkov National Pedagogical University
Artema str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine

Kozina Zh.L.
zhaks_k@mail.ru
Kharkov National Pedagogical University
Artema str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine

Bez'yazychnyy B.I.
zhaks_k@mail.ru
Kharkov National Pedagogical University
Artema str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine

Abstract As a result of a factor analysis of parameters of testing of the qualified basketball players 8 primary factors segregated: "Anthropometric datas", 14,59 %; "Velocity capabilities", 12,16 %; "Time sense", 11,78 %; "Duration of ovarian cycle", 9,93 %; "Condition of a cardiovascular system", 9,37 %; "Adaptive possibilities of a vasculomotor system", 7,954 %; "Accuracy of throws from an average distance", 7,952 %; "Accuracy of penal throws", 7,45 %. The high significance of psychophysiological parameters and condition of a cardiovascular system in general frame of readiness of sportsmen is exhibited.
Key words structure; basket-ball; testing; factor; preparedness;
References Ermakov S.S. Modeli biomekhanicheskikh sistem v organizacii effektivnogo dejstviia sportsmena S.S. Ermakov Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: zb. nauk. pr., Kharkiv, KhDADM (KhKhPI), 2001. - vol.12. S. 40.

Kozina Zh.L. Rezul"taty razrabotki i prakticheskogo primeneniia algoritma sistemnogo analiza v nauchnykh issledovaniiakh v oblasti sportivnykh igr Zh.L. Kozina Slobozhans"kij naukovo-sportivnij visnik. - Kharkiv: KhDAFK. - 2006. - Vipusk vol. 9. p. 157-165.

Kozina Zh.L. Algoritm sistemnogo analiza v nauchnykh issledovaniiakh v oblasti sportivnykh igr Kozina Zh.L. Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej: sb.nauchn.trudov pod red.prof. Ermakova S.S. - Khar"kov: KhGADI (KhKhPI), 2006. - vol. 4. S. 15-26.

Korobejnikov G.V. Variabel"nist" sercevogo ritmu u iunikh borciv z riznim funkcional"nim stanom nervovoi sistemi G.V. Korobejnikov, O.K. Dudnik, Iu.A. Radchenko Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu. - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI). - 2007. - N 6. p. 157-160.

Petushinskij B.B. Individualizaciia processa tekhniko-takticheskoj podgotovki kvalificirovannykh basketbolistov B.B. Petushinskij Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej. - Khar"kov: KhGADI (KhKhPI), 2006. - N 6. p. 64-71.

Platonov V.N. Obshchaia teoriia podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte V.N. Platonov. - K.: Olimpijskaia literatura, 1997. - 584 p.

Rybkovskij A.G. Sistemno-strukturnaia organizaciia upravleniia v sportivno-pedagogicheskikh sistemakh A.G. Rybkovskij Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu. - Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), 2003. - vol. 20. p. 90.

Tkachenko L.P. Sistemnij pidkhid do organizacii navchannia u vishchikh navchal"nikh zakladakh L.P. Tkachenko Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu. - 2003. - N 20. p. 32-34.

First page 19
Last page 22
Volume 2
Year 2009
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents