MAINTENANCE AND WAYS OF MAINTAINANCE AND STRENGTHENING OF HEALTH OF STUDENTS OF INSTITUTES OF HIGHER

Authors Leyfa A.V.
aleifa@mail.ru
Amur state university
Russia

Abstract The aim of given study was the basing of substance and experimental testing economy of health by students. The developed substance is built on a base of the rules and foundations general system of sanitary physical training in combination with subsidiary and additional resources. Results of pedagogical experiment testify to effectiveness of developed substance in the economy of health by students.
Key words economy of health; physical activity; students; loading; health;
References Amosov N.M. Enciklopediia Amosova. Algoritm zdorov"ia. Chelovek i obshchestvo N.M. Amosov. M.: Stalker, 2003. - 464 p.

Bal"sevich V.K. Fizicheskaia kul"tura dlia vsekh i dlia kazhdogo V.K. Bal"sevich. - M.: Fizkul"tura i sport, 1988. - 208 p.

Belov V.I. Enciklopediia zdorov"ia. Molodost" do sta let: Sprav.izd. V.I. Belov - M.: Khimiia, 1993. - 400 p.

Vishnevskij V.A. Zdorov"esberezhenie v shkole (pedagogicheskie strategii i tekhnologii) V.A. Vishnevskij. - M.: Teoriia i praktika fizicheskoj kul"tury, 2002. - 270 p.

Lejfa A.V. Teoreticheskoe obosnovanie postroeniia sistemy fizicheskoj aktivnosti i zdorv"esberezheniia studentov klassicheskikh universitetov A.V. Lejfa Fizicheskaia kul"tura i sport v sovremennom obshchestveMater. Vserossijskaia nauch. konf. - Khabarovsk: DGAFK, 2003. p. 107-113.

First page 56
Last page 59
Volume 2
Year 2009
Title of Journal Fiziceskoe vospitanie studentov=Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents