Title (journal) Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej
=Physical education of the student of creative specialties. - 2008. - N 3.
Pages 3-9
Title (article) Information technologies of testing individual cognitive abilities of students of sports specializations
Authors Ashanin
V.S.
sport2005@bk.ru
Kharkov state academy of physical culture

Phylenko
L.V.
sport2005@bk.ru
Kharkov state academy of physical culture
Annotation In research there are the represented results of introduction of the computer programs of testing of individual cognitive capabilities of students of sporting specialities who study at the Kharkov State Academy of Physical Culture. The comparative analysis of level of development of cognitive capabilities of students-sportsmen of sporting and nosportive specialities is conducted, model descriptions for the students-sportsmen of sporting specializations are worked out.
Key words programs
testing
cognitive capabilities
students
psychodiagnostics
regression
design
References

Ashanin V.S. Didakticheskie osnovy obucheniya metodam mnogomernogo analiza dannyh v podgotovke specialistov v oblasti fizicheskoi kul'tury i sporta // Slobojans'kii naukovo - sportivnii visnik. - 2004. - Vol.7. - S.239-243.

Voronova V.I., Shutova S.E. Osobennosti proyavleniya vnimaniya u sportsmenov vysokoi kvalifikacii // Nauka v olimpiiskom sporte. - 2004. - Vol.2. - S.76-81.

Kashuba V.A., Sergienko K.N., Byshevec N.G., Valikov D.P. Proektirovanie testiruyuschei programmy «ANTS» dlya avtomatizirovannogo kontrolya znanii // Slobojans'kii naukovo-sportivnii visnik. - 2005. - Vol.8. - S.259-262.

Platonov V.M. Sistema pidgotovki sportsmeniv v olimpiis'komu sporti / Enciklopediya olimpiis'kogo sportu: «Olimpiis'ka literatura». - K., 2004. - Vol.4. - 607 p.

Solso R. Kognitivnaya psihologiya. - SPb.: Piter, 2002. - 592 p.

Filenko L.V. Informatizaciya navchal'nogo procesu vischih navchal'nih zakladiv fizichnoi kul'turi z urahuvannyam kognitivnih yakostei studentiv: Avtoref. dip. ... kand. Nauk fiz.. vih.: 24.00.02 / Harkivs'ka derjavna akademiya fizichnoi kul'turi. - H., 2007.- 22 p.

PDF, full text
Table of Contents