Hlotov, Y.O., Kharkiv Institute of Finance Kyiv National Trade - Economic University, Ukraine