Adashevskiy, V.M., National Technical University KPI, Ukraine