Adashevskiy, V.M., National Technical University “KPI”, Ukraine