Bukov, U.A., Tavricheskiy National University, Ukraine