Polevoy, G. G., Vyatka State University, Russian Federation