Agapov, D.V., Tavricheskiy National University, Ukraine