Sotnikova-Meleshkina, Zhanna V., V. N. Karazin Kharkov National University, Ukraine