Gordienko, Y.V., Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine