Romanenko, Vyacheslav V., Kharkov State Academy of Physical Culture, Ukraine