Koryahin, V.M., National University Lviv Polytechnic, Ukraine