Tyshchenko, V.A., Lviv National Agrarian University, Ukraine