Mysiv, V. M., Kamenetz-Podolsk National University, Ukraine