Shyryaeva, S.V., National technical University of Ukraine «Kharkov Polytechnic Institute», Ukraine