Yefimova, Olena V., H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine