Bobrova, Oksana V., V. N. Karazin KharkovNational University, Ukraine