Otravenko, O.V., Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine