Blavt, O. Z., National University Lviv Polytechnic, Ukraine