Shuba, L.V., Zaporizhskiy National Technical University, Ukraine