Vetrova, I.V., Krasnoyarsk State Pedagogical University, Russian Federation