Sobko, I.N., Simon Kuznets Kharkov National Economic University, Ukraine