Vrublevskiy, E.P., Gomel State University Skaryna, Belarus