Omelan, Aneta, University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland