, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine