Andres, A.S., National University of Lviv’s Polytehnyka, Ukraine