Lebedinskiy, V., E. Koipysheva, L. Rybina, M. Kudryavtsev, L. Sidorov, N. Zukanov, S. A. Doroshenko, T. A. Kondratyuk, and AlshuvaіliH. H. “Dynamics of Physical Fitness Changes in Preschool Children, Schoolgirls and Female Students of Eastern Siberia (Russia)”. Physical Education of Students, Vol. 22, no. 5, Sept. 2018, pp. 243-51, doi:10.15561/20755279.2018.0503.