[1]
A. Osipov, M. Kudryavtsev, I. Kramida, S. Iermakov, V. Kuzmin, and L. Sidorov, “Modern methodic of power cardio training in students’ physical education”, Physical education of students, vol. 20, no. 6, pp. 34-39, Dec. 2016.