Romanenko, V. V., Podrihalo, O. O., Podrigalo, L. V., Iermakov, S. S., Sotnikova-Meleshkina, Z. V. and Bobrova, O. V. (2020) “The study of functional asymmetry in students and schoolchildren practicing martial arts”, Physical Education of Students, 24(3), pp. 154–161. doi: 10.15561/20755279.2020.0305.