Romanenko, Vyacheslav V., Olha O. Podrihalo, Leonid V. Podrigalo, Sergii S. Iermakov, Zhanna V. Sotnikova-Meleshkina, and Oksana V. Bobrova. 2020. “The Study of Functional Asymmetry in Students and Schoolchildren Practicing Martial Arts”. Physical Education of Students 24 (3):154-61. https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0305.