LEBEDINSKIY, V.; KOIPYSHEVA, E.; RYBINA, L.; KUDRYAVTSEV, M.; SIDOROV, L.; ZUKANOV, N.; DOROSHENKO, S. A.; KONDRATYUK, T. A.; AlshuvaÑ–liH. H. Dynamics of physical fitness changes in preschool children, schoolgirls and female students of Eastern Siberia (Russia). Physical education of students, v. 22, n. 5, p. 243-251, 30 set. 2018.