Lebedinskiy, V., Koipysheva, E., Rybina, L., Kudryavtsev, M., Sidorov, L., Zukanov, N., Doroshenko, S. A., Kondratyuk, T. A., & AlshuvaÑ–liH. H. (2018). Dynamics of physical fitness changes in preschool children, schoolgirls and female students of Eastern Siberia (Russia). Physical Education of Students, 22(5), 243-251. https://doi.org/10.15561/20755279.2018.0503