Akhmatgatin, A., Lebedinsky, V., Khomyakov, G., Kudryavtsev, M., Galimova, A., Kamoza, T., Panov, E., Kuzmin, V., Gaskov, A., Sidorov, L., & Doroshenko, S. (2020). The effectiveness of students’ preparation in physical training at the universities of various departments. Physical Education of Students, 24(1), 4-10. https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0101