(1)
Lebedinskiy, V.; Koipysheva, E.; Rybina, L.; Kudryavtsev, M.; Sidorov, L.; Zukanov, N.; Doroshenko, S. A.; Kondratyuk, T. A.; AlshuvaÑ–liH. H. Dynamics of Physical Fitness Changes in Preschool Children, Schoolgirls and Female Students of Eastern Siberia (Russia). Physical education of students 2018, 22, 243-251.