(1)
Kozina, Z.; Shepelenko, T.; Cieslicka, M.; Prusik, K.; Muszkieta, R.; Osiptsov, A.; Kostiukevych, V.; Bazilyuk, T.; Sobko, I.; Ryepko, O.; Polishchuk, S.; Ilnickaya, A. The Teams’ Formation in Sport Aerobics on the Basis of Application of Multidimensional Analysis Methods. Physical education of students 2017, 21, 270-279.