(1)
Romanenko, V. V.; Podrihalo, O. O.; Podrigalo, L. V.; Iermakov, S. S.; Sotnikova-Meleshkina, Z. V.; Bobrova, O. V. The Study of Functional Asymmetry in Students and Schoolchildren Practicing Martial Arts. PES 2020, 24, 154-161.